Oferta

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Porada psychologiczna to jednorazowe spotkanie o charakterze spotkania interwencyjnego. Można z niej skorzystać w sytuacji nagłej potrzeby szukania pomocy, wsparcia, zorientowania się w problemie swoim lub swoich bliskich.

Spotkanie takie trwa 50 minut.

KONSULTACJA INDYWIDUALNA

Od jednego do trzech spotkań służących wstępnemu zorientowaniu się w problemie oraz podjęciu decyzji co do dalszej, najbardziej adekwatnej formy pomocy. Po konsultacji zapada decyzja o rozpoczęciu ewentualnej psychoterapii. Zawiązany zostaje wówczas „kontrakt terapeutyczny”, w którym określany jest cel terapii oraz zasady formalne: ilość, częstotliwość, długość, koszt spotkań itp.

Spotkania konsultacyjne trwają 50 minut.

KONSULTACJA RODZINNA

Konsultacja rodzinna stanowi część diagnozy w przypadku trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży. Biorą w niej udział członkowie najbliższej rodziny. Rozmawiamy wówczas na takie tematy na jakie zdecydują rodzice (gdy istnieje potrzeba  żeby pewne kwestie omówić bez obecności dziecka organizujemy to spotkanie tak, aby było to możliwe lub ustalamy termin konsultacji rodzicielskiej). Dla rodziców konsultacja jest czasem gdy mogą opowiedzieć o swoich obserwacjach, dla dziecka jest to moment na poznanie nowego miejsca i terapeuty w towarzystwie bliskich sobie i bezpiecznych osób a dla terapeuty- możliwość przeprowadzenia wywiadu i obserwacji dziecka w naturalnym dla niego, rodzinnym środowisku. Konsultację rodzinną prowadzi dwóch terapeutów (psychoterapeuta rodzinny i psycholog dziecięcy/psychterapeuta młodzieży).

Spotkanie trwa 75 minut.

Konsultacja rodzicielska (bez udziału dzieci)- 60 minut

KONSULTACJA DLA PAR

Od jednego do trzech spotkań służących wstępnemu zorientowaniu się w problemie pary oraz podjęciu decyzji co do dalszej, najbardziej adekwatnej formy pomocy. Po konsultacji zapada decyzja o rozpoczęciu ewentualnej psychoterapii par lub sugeruje się inne, bardziej adekwatne na ten moment formy pracy terapeutycznej (psychoterapia indywidualna jednego lub obojga partnerów). Jeśli zapada decyzja o rozpoczęciu psychoterapii par zawiązany zostaje „kontrakt terapeutyczny”, w którym określany jest cel terapii oraz zasady formalne: ilość, częstotliwość, długość, koszt spotkań itp.

Spotkania konsultacyjne trwają 60-75 minut.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna dotyczy osób dorosłych. Polega na rozwiązywaniu problemów osobistych w indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą. W trakcie terapii uzyskiwany jest wgląd i zrozumienie źródła i przyczyn problemu. Osoba korzystająca z psychoterapii ma możliwość poznania i rozumienia siebie, i swoich zachowań w różnych sytuacjach psychologicznych.

Spotkania trwają 50 minut.

PSYCHOTERAPIA PAR

Pacjentem jest małżeństwo lub para będąca w związku nieformalnym (jeżeli para uczestnicząca w terapii posiada dzieci, nie uczestniczą one czynnie w spotkaniach). Terapeuta zachowuje neutralną pozycję, nie szuka „winnego” a stara się zrozumieć obie strony, unika budowania „koalicji” z jednym z partnerów. Sesje mają pomóc parze zlokalizować źródło trudności i rozwiązać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się oraz ukazanie dysfunkcjonalnych zachowań prowadzących często do konfliktów i impasu w związku. Ważna jest postawa „co mogę zmienić w sobie a nie w partnerze, żeby było lepiej”. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli jest to terapeutycznie korzystne, pojedyncze sesje odbywają się indywidualnie w tej samej ilości dla każdego z partnerów. Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie.

Spotkania trwają 60-75 minut.

PSYCHOTERAPIA DZIECI

W Ego-centrum zajmujemy się przede wszystkim trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi dzieci i młodzieży. Pracę terapeutyczną w przypadku dzieci i młodszych adolescentów poprzedza etap diagnozy, który najczęściej składa się z konsultacji rodzinnej, 2-3 sesji indywidualnych z dzieckiem oraz konsultacji rodzicielskiej na której następuje omówienie kontraktu terapeutycznego (celu terapii, częstotliwości spotkań, kierunków ewentualnego poszerzenia diagnozy) oraz przekazanie rodzicom wstępnych obserwacji do dalszej pracy.  Sesje terapeutyczne najczęściej odbywają sią raz w tygodniu. W trakcie ich trwania terapeuta podczas luźnej lub animowanej zabawy, rozmowy, wspólnych działań z dzieckiem dąży do realizacji założonych celów terapeutycznych. Co kilka sesji (zgodnie z ustaleniami z  kontraktu) następuje konsultacja rodzicielska na której omówione są wnioski z dotychczasowych działań.

Spotkania trwają 45 minut.

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

W Ego- centrum zajmujemy się trudnościami emocjonalnymi młodzieży takimi jak np. obniżony nastrój, depresja, lęki, trudności w relacjach społecznych, trudności adaptacyjne, samookaleczenia. W przypadku młodszych adolescentów pracę terapeutyczną poprzedza etap diagnozy, który najczęściej składa się z konsultacji rodzinnej, 2-3 sesji indywidualnych z nastolatkiem oraz konsultacji rodzicielskiej na której następuje omówienie kontraktu terapeutycznego (celu terapii, częstotliwości spotkań, kierunków ewentualnego poszerzenia diagnozy) oraz przekazanie rodzicom wstępnych obserwacji do dalszej pracy.  Sesje terapeutyczne najczęściej odbywają sią raz w tygodniu. Co kilka sesji (zgodnie z ustaleniami kontraktu) następuje konsultacja rodzicielska, na której omówione są wnioski z dotychczasowych działań. W przypadku starszych adolescentów (16-17 lat) nie zawsze jest to konieczne (takie ustalenia zapadają na etapie tworzenia kontraktu terapeutycznego).

W przypadku młodych osób pełnoletnich rodzice nie uczestniczą w etapie konsultacji oraz w trakcie trwania terapii (chyba, że jest to korzystne terapeutycznie- zgodnie z ustaleniem kontraktu).

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

W przypadku wybranych trudności najskuteczniejszą formą leczenia jest psychoterapia grupowa. W Ego-Centrum prowadzimy grupy terapeutyczne dla młodzieży z trudnościami w relacjach społecznych gdzie w gronie 7-10 osób pod okiem psychoterapeuty prowadzone są cykliczne zajęcia. Kwalifikacją do grupy jest konsultacja indywidualna bądż rodzinna.

GRUPY ROZWOJU OSOBISTEGO

Spotkania w kameralnym gronie związane z tematyką z obszaru psychologii, psychoterapii i rozwoju osobistego. Dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć własną wiedzę i zrobić krok do przodu w rozwoju osobistym.

POMOC ON-LINE

Propozycja dla osób, które z jakiegoś powodu chcą anonimowo skontaktować się z psychologiem, z przyczyn zdrowotnych rezygnują z bezpośredniego kontaktu lub mieszkają za granicą a w pobliżu miejsca ich zamieszkania nie ma osoby udzielającej pomocy psychologicznej w ich ojczystym języku. Pomoc on-line sprowadza się do porady lub konsultacji, która poprzedza cykl regularnych spotkań terapeutycznych. Jest możliwa za pośrednictwem komunikatora Skype (rozmowy trwającej 50 minut).

Zasady funkcjonowania tej formy pomocy dokładniej opisane są w zakładce Pomoc on line.